fbpx

Regulamin platformy The assist

Regulamin, obowiązuje od 04.05.2022 r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez The assist na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Rozpoczynając korzystanie z Usługi, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

The assist to spersonalizowany serwis subskrypcyjny, w ramach którego nasi użytkownicy otrzymują dostęp do usług wirtualnej asystentki („Pakiety oferowane na platformie The assist.me”) przez internet i realizowanych przez zespół doświadczonych asystentów z The assist.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z naszego serwisu. Terminy „Platforma The assist”, „nasz serwis” lub „serwis” użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają spersonalizowany serwis prowadzony przez The assist, pozwalający na wyszukiwanie i dostęp do usług na https://theassist.pl/ oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje i recenzje, nasze witryny internetowe, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie.

1. CZŁONKOSTWO

1.1 Członkostwo w serwisie The assist jest automatycznie przedłużane aż do rezygnacji. W celu korzystania z serwisu The assist użytkownik musi dysponować dostępem do internetu i przekazać nam informacje dotyczące co najmniej jednej Metody Płatności.

„Metoda Płatności” oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności, którą można później każdorazowo zmienić. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z członkostwa przed datą rozliczenia, upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej za następny okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności.

1.2 Proponujemy 3 plany subskrypcji. W odniesieniu do niektórych planów subskrypcyjnych mogą obowiązywać odmienne warunki i ograniczenia; informacje w tym przedmiocie zostaną przekazane w chwili rejestracji lub w innych udostępnianych użytkownikowi wiadomościach. Więcej informacji na temat członkostwa na platformie The assist można znaleźć w witrynie https://theassist.pl/, klikając łącze „Kup Pakiet” w górnej części witryny.

2. DEFINICJE

2.1 Wszelkie definicje i sformułowania użyte poniżej znajdują̨ swoje zastosowanie w niniejszym Regulaminie, a także innych czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy:

2.2 Członek Rodziny Użytkownika – jedna osoba wskazana przez Użytkownika, wybrana przez Użytkownika spośród osób najbliższych lub partner Użytkownika, któremu Użytkownik udostępnił możliwość korzystania z usług The assist

2.3 Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2.4 Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej);

2.5 Forma pisemna – obejmuje również wiadomości elektroniczne wyraźnie określające imiona i nazwiska lub nazwy nadawcy i odbiorcy, chyba że Regulamin stanowi inaczej;

2.6 Konto Użytkownika– spersonalizowany panel Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu w Platformie – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, w którym zapisane są dane Użytkownika;

2.7 Platforma The assist- platforma internetowa The assist dostępna pod adresem: theassist.pl za pośrednictwem, której The assist świadczy Usługi,

2.8 Polityka prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Członka Rodziny Użytkownika.

2.9 Przerwa techniczna – przerwa w dostępności do Platformy, związana z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług;

2.10 Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

2.11 RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s.1);

2.12 Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w profesjonalnych stosunkach zawodowych, oraz które jest zewnętrzne, zarówno w stosunku do Użytkownika, jak i do The assist, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością;

2.13 Strony – łącznie Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika oraz The assist;

2.14 Umowa – umowa zawarta pomiędzy The assist a Użytkownikiem lub Członkiem Rodziny Użytkownika poprzez akceptację Regulaminu dotycząca korzystania z Usługi przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika;

2.15 Usługa – usługa świadczona przez The assist polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi lub Członkowi Rodziny Użytkownika dostępu do usług The assist;

2.16 Usługodawca lub The assist – VICKYPRO WIKTORIA PAWLAK. z siedzibą w Baniocha, jednoosobowa działalność gospodarcza NIP 1231251079

2.17 Usterka – błąd techniczny Platformy uniemożliwiający w pełni korzystanie z funkcjonalności Platformy;

2. 18 Użytkownik – osoba fizyczna będąca pracownikiem lub współpracownikiem Partnera zawierająca umowę z The assist w związku z wykonaniem której The assist świadczy Usługę za pośrednictwem Konta Użytkownika,

2.19 Konsument – Użytkownik platformy, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;

2.20 Serwis – strona internetowa za pośrednictwem, której The assist umożliwia korzystanie z Platformy, tj. strona https://theassist.pl/;

2.21 Zgłoszenie – zgłoszenie dokonane przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres: wiktoria@theassist.pl wskazujące na zaistnienie Usterki Platformy.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY THE ASSIST

3.1 Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Platformy The assist dostarczanej przez The assist za pośrednictwem Serwisu.

3.2 The assist nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi oraz Członkowi Rodziny Użytkownika niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy oraz – na jego żądanie – w sposób, który umożliwia dostęp, zwielokrotnianie i przechowywanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika.

3.3 Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wiążą Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika i The assist tylko wówczas, jeżeli zostaną uzgodnione w Formie pisemnej pomiędzy uprawnionymi przedstawicielami The assist a Użytkownikiem lub Członkiem Rodziny Użytkownika.

3.4 Platforma The assist przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że jesteś osobą pełnoletnią.

3.5 Korzystając z Platformy potwierdzasz zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego treści.

3.6 The assist swobodnie decyduje o funkcjonalności Platformy i zakresie Usługi mając na względzie potrzebę rozwoju Platformy i dostosowania Platformy i Usługi do wymogów rynku.

3.7 The assist zastrzega sobie również prawo do przeniesienia wszelkich praw do Platformy na podmiot trzeci bez uszczerbku dla praw Użytkowników oraz Członków Rodziny Użytkowników.

3.8 The assist prowadzi obsługę Użytkowników oraz Członków Rodziny Użytkowników, w tym odpowiada na żądania i zapytania Użytkowników lub Członków Rodziny Użytkowników w Dni robocze w godzinach od 8.00-18.00.

3.8.1 The assist zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat związanych z obsługą Użytkowników w czasie wychodzącym poza określony w punkcie 3.8.

3.9 Zabrania się korzystania z Serwisu i Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, mającymi zastosowanie przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W szczególności, zakazane jest umieszczanie w Platformie materiałów, które mogą naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich lub stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem. Zakazane jest również ingerowanie w integralność treści i formy Platformy, a ponadto: używanie Platformy do przechowywania lub przesyłania złośliwego kodu, wysyłania spamu, ingerowanie lub zakłócanie integralności lub działania Usługi lub zawartych w niej danych osób trzecich i innych użytkowników, podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usługi lub powiązanych z nią systemów lub sieci, kopiowanie Usługi lub jakąkolwiek jej część, uzyskiwanie dostępu do Usługi w celu tworzenia konkurencyjnych produktów lub usług.

4. ROZLICZENIA I REZYGNACJE

4.1 Okres rozliczeniowy. Opłata członkowska za korzystanie z platformy The assist jest pobierana po wyborze pakietu i przy użyciu wybranej Metody Płatności w terminie płatności podanym na stronie „Konto”. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności, jeżeli Użytkownik zmienił plan subskrypcyjny lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. Informacje o terminie następnej płatności można znaleźć w witrynie theassist.me, na stronie „Konto”.

4.2 Metody płatności. W celu korzystania z platformy The assist wymagane jest przekazanie nam informacji dotyczących, co najmniej jednej Metody Płatności. W przypadku, gdy nie możemy skorzystać z podstawowej Metody Płatności w celu pobrania należnej opłaty członkowskiej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, użytkownik upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego kontem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z członkostwa, będziemy mieć prawo do zawieszenia wykonywania usług do momentu pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu poprawnej Metody Płatności. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny usługodawca może pobierać od użytkownika pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W zależności od wykorzystywanej Metody Płatności na poziomie lokalnym mogą być naliczane obciążenia podatkowe w różnej wysokości. W celu uzyskania szczegółowych informacji użytkownik powinien skontaktować się ze swoim zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.

4.3 The assist zastrzega sobie prawo do wystawienia użytkownikowi faktury w przypadku zrealizowanego zlecenia przekraczającego ilość godzin zawartych w wykupionym pakiecie, lub w przypadku wykonanych usług z kategorii “Zadania Specjalne” wyszczególnionych na platformie The assist, ustalonych drogą mailową, przez telefon, lub przez inny komunikator.

4.4 Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z usług na platformie The assist w dowolnym momencie, przy czym dostęp do serwisu The assist będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego i adekwatny do ilości wykupionych godzin. Płatności są bezzwrotne: nie zwracamy środków ani nie przyznajemy kredytów z tytułu niewykorzystania w całości wybranego pakietu, ani niewykorzystanych usług oferowanych na platformie The assist. W celu zgłoszenia rezygnacji należy wejść na stronę „Konto” i wykonać instrukcje przewidziane w przypadku rezygnacji. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego.

4.5 Zmiany cen i planów subskrypcyjnych. Możemy okresowo wprowadzać zmiany planów subskrypcyjnych oraz opłat za usługi, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych będą obowiązywać nie wcześniej aniżeli 30 dni po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia o tej zmianie.

5. WYMOGI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

5.1 W celu korzystania z Platformy Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika musi spełniać następujące wymagania techniczne:

5.1.1 posiadać komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet.

5.1.2 posiadać zaktualizowaną przeglądarkę w najnowszej wersji, zapewnioną przez następujących producentów: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge,

5.1.3 mieć włączoną obsługę plików cookie oraz włączoną obsługę JavaScript,

5.1.4 mieć wyłączone oprogramowanie blokujące działanie powyższych programów,

5.1.5posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

5.1.6 posiadać kartę kredytową

5.2 Brak realizacji warunków technicznych wskazanych w pkt. 3.1.1.-3.1.4. powyżej nie musi wyłączać możliwości korzystania z Platformy, z tym zastrzeżeniem, że jako Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika ponosisz ryzyko nieprawidłowości działania poszczególnych funkcjonalności Platformy oraz braku możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy.

6. AKTUALIZACJE, OBSŁUGA SERWISOWA I REKLAMACJE

6.1 The assist dołoży wszelkich starań, aby Platforma działała 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu, z wyjątkiem: (i) planowanych Przerw technicznych (dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić o nich z odpowiednim wyprzedzeniem); lub (ii) niedostępności spowodowanej okolicznościami pozostającymi poza kontrolą The assist, w tym między innymi siłą wyższą, pożarem, trzęsieniem ziemi, powodzią, wodą, żywiołami, sporami pracowniczymi lub niedoborami, ograniczeniami mediów, awariami zasilania, eksplozjami, niepokojami społecznymi, awarią serwerów, rządowymi działaniami, epidemią, niedoborami sprzętu lub dostaw, niedostępnością transportu, działaniami lub zaniechaniami osób trzecich lub jakimikolwiek innymi przyczynami pozostającymi poza jego uzasadnioną kontrolą.

6.2 Jeżeli w trakcie trwania Umowy, The assist samodzielnie ulepszy lub zaktualizuje Platformę, nowa wersja Platformy zostanie niezwłocznie wdrożona i udostępniona. Czas wdrożenia, ulepszenia lub aktualizacji Platformy, będzie odpowiedni do stopnia zaawansowania i złożoności wprowadzanych zmian technicznych i może wymagać zastosowania Przerwy technicznej.

6.3 The assist zastrzega możliwość wystąpienia Przerw technicznych w dostępie do Platformy, spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi, innymi niż aktualizacje Platformy.

6.4 Zastosowanie Przerwy technicznej w związku z koniecznością wprowadzenia aktualizacji Platformy, nie stanowi nieprawidłowego wykonywania Usługi przez The assist.

6.5 The assist utrzyma Platformę w stanie zapewniającym jej należyte funkcjonowanie, w szczególności:

6.5.1 będzie usuwać Usterki Platformy,

6.5.2 zapewni dostęp do aktualizacji Platformy,

6.5.3 zapewni wsparcie techniczne w zakresie korzystania z Platformy.

6.6 Użytkownikowi oraz Członkowi Rodziny Użytkownika przysługuje uprawnienie do zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z działaniem Platformy.

6.7 Usterki Platformy będą usuwane przez The assist we własnym zakresie lub na podstawie   Zgłoszenia.   Zgłoszenie   powinno  zostać skierowane na adres e-mail: wiktoria@theassist.pl, oraz zawierać następujące informacje: dane kontaktowe osoby zgłaszającej; opis zdarzenia; informacja o części Platformy, w której przypuszczalnie wystąpiła Usterka; okoliczności wystąpienia Usterki; inne informacje, które The assist lub Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika mogą uznać za niezbędne do usunięcia Usterki lub które umożliwią The assist usunięcie Usterki, z zastrzeżeniem, że brak którejkolwiek z ww. informacji nie powoduje nieskuteczności zgłoszenia.

6.8 Brak wskazania którejkolwiek z ww. informacji wskazanych w pkt. 6.7. powyżej nie powoduje nieskuteczności zgłoszenia nieprawidłowości, jednakże może wydłużyć czas usunięcia nieprawidłowości przez The assist. Przyjęcie Zgłoszenia zostanie każdorazowo potwierdzone w formie wiadomości e-mail wysłanej do osoby występującej ze Zgłoszeniem na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania Zgłoszenia, z tym zastrzeżeniem, że czas potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia zostaje zawieszony na czas, w którym The assist nie prowadzi obsługi. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia będzie zawierało informację w przedmiocie sposobu kwalifikacji Zgłoszenia, mając na uwadze kryteria wskazane w pkt. 6.9 oraz maksymalny czas usunięcia nieprawidłowości.

6.9 The assist zobowiązane jest do usunięcia nieprawidłowości objętych Zgłoszeniem w terminie właściwym dla sposobu kwalifikacji Zgłoszenia, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z dniem przesłania informacji potwierdzającej przyjęcia Zgłoszenia, o której mowa w pkt. przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika z Platformy w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

6.10 Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika, który zauważy dane o bezprawnym charakterze, w szczególności naruszające prawa własności intelektualnej, a znajdujących się w systemie Platformy, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie The assist na adres e-mail: wiktoria@theassist.pl

6.11 Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy oraz pytania należy zgłaszać drogą mailową na adres poczty elektronicznej wiktoria@theassist.pl lub na adres siedziby The assist. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika oraz nawiązanie z nim kontaktu: imię lub adres e-mail Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika, określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących ich podstawą wraz z datą ich zaistnienia; określenie oczekiwań Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika względem The assist, w szczególności wskazanie pożądanych działań ze strony The assist

6.12 The assist rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, The assist zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

6.13 Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez The assist uwzględniane.

6.14 The assist uprawniona jest w celach związanych z zapewnieniem właściwej jakości świadczenia Usług, w tym w celu poprawy działania Platformy rejestrowania działalności Użytkowników lub Członków Rodziny Użytkowników na Platformie, a ponadto kontaktowania się z Użytkownikami lub Członkami Rodzin Użytkowników celem badania poziomu satysfakcji korzystania z Platformy.

7. DANE OSOBOWE

7.1 Administratorem danych osobowych Użytkownika oraz Członka Rodziny Użytkownika jest The assist („Administrator”). The assist przetwarza dane osobowe Użytkowników i Członków Rodziny Użytkownika na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

7.2 The assist wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: wiktoria@theassist.pl.

7.3 The assist dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności osób korzystających z usług The assist. The assist gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 The assist zastrzega, iż wszelkie działania Użytkowników lub Członków Rodziny Użytkowników zastosowane w oparciu o treści zawarte w Platformie mogą być podjęte wyłącznie na własne ryzyko osoby je podejmującej.

8.2 The assist nie ponosi odpowiedzialności za:

8.2.1 szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Platformy, niedostępności lub ograniczonej dostępności Platformy, spowodowanych przyczynami niezależnymi od The assist lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym The assist nie był w stanie zapobiec,

8.2.2 szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika postanowień Regulaminu,

8.2.3 szkody z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej przez Użytkowników lub Członków Rodziny Użytkowników,

8.2.4 szkody związane z działaniem złośliwego lub szkodliwego oprogramowania bezprawnie wprowadzonego przez Użytkownika, Członka Rodziny Użytkownika lub osoby trzecie,

8.7. Całkowita łączna odpowiedzialność The assist z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy ograniczona jest w każdym wypadku do wysokości faktycznie poniesionej straty i nie obejmuje utraconych korzyści.

8.9 W okresie działania Siły wyższej realizacja prac i obowiązków The assist, w zakresie objętym działaniem Siły wyższej, może ulegać zawieszeniu. Zawieszenie dotyczy również odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków umownych.

9. ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

9.1 The assist zachowuje prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów w szczególności w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, zmiany sytuacji gospodarczej The assist, zmiany związanej z zakresem funkcjonalności Platformy, zmiany w zakresie wymagań technicznych.

9.2 The assist poinformuje Użytkowników i Członków Rodziny Użytkowników za pośrednictwem wiadomości mail, co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w terminie wskazanym przez The assist. W przypadku zmian Regulaminu, Użytkownikowi i Członkowi Rodziny Użytkownika przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze skutkiem na dzień przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

9.3 W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika w terminie wskazanym powyżej, Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez The assist.

9.4 Postanowienia Regulaminu, które mogłyby stanowić niedozwolone postanowienia umowne z rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (klauzule abuzywne), nie są wiążące w stosunku do Konsumentów.

9.5 The assist informuje Użytkownika i Członka Rodziny Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

9.6 Konsument   posiada   w   szczególności   następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej
b. możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Regulamin obowiązuje odpowiednio Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika przez czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż czas trwania umowy z Partnerem, w związku z realizacją której została wykupiona usługa.

10.2 Umowa wygasa w przypadku rezygnacji z subskrypcji.

10.3 The assist ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co będzie skutkowało zablokowaniem dostępu przez Użytkowników lub Członków Rodziny Użytkowników do Platformy, w przypadku, gdy użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.

10.4 Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu będzie prawo polskie. Wszelkie spory związane z Regulaminem podlegają polskim sądom powszechnym. The assist i odpowiednio Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory były rozwiązywane polubownie.

10.5 Z zastrzeżeniem postanowień art. 58 § 3 in fine Kodeksu cywilnego, Strony uzgadniają, że jeżeli którakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna, bezskuteczna, w inny sposób wadliwa prawnie lub niewykonalna, pozostała część Regulaminu zachowa pełną moc. W przypadku postanowienia dotkniętego nieważnością, bezskutecznością, inną wadą prawną lub niewykonalnością, strony ustalą w dobrej wierze, w maksymalnym możliwym zakresie, alternatywne postanowienia, które będą wiążące oraz wykonalne, stanowiąc odzwierciedlenie pierwotnych intencji Stron.

10.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2022 r.